1. Všetky záručné reklamácie, kde sa chyba tovaru prejaví do 30 dní od jeho prevzatia rieši predávajúci výmenou tovaru za nový. Ak reklamovaný tovar nie je v čase uplatnenia reklamácie na sklade,  predávajúci ho v čo najkratšom termíne zabezpečí resp. ponúkne iný tovar v podobnej kvalite a hodnote. Pre vznik nároku na riešenie reklamácie výmenou tovaru za nový musí reklamovaný tovar vrátený predávajúcemu kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva.) najneskôr v lehote do 30 dní od jeho prevzatia kupujúcim. Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. Predávajúci ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote, a to až do 30 dní. Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. Využitie predĺženej lehoty na vrátenie tovaru kupujúcim nie je možné pri výrobkoch, ktoré kupujúci získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

2. Predávajúci zodpovedá za dodanie chybného tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť podľa platného reklamačného poriadku.

3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s  § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru už pri jeho prevzatí. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia.

6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po doručení tovaru vrátane príslušenstva oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení.

7. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v mieste prevádzky predávajúceho v súlade s  § 18 ods. 2 Zákona tak, že tovar doručí do miesta prevádzky  na adresu OBALEX-Košice, s.r.o. Jarmočná č. 3 Košice, vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a odovzdá ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzky predávajúceho.

8. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať.

9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie chyby.

10. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo forme, zvolenej predávajúcim napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s  § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať jej uplatnenie iným spôsobom.

11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo ním určená osoba povinná stanoviť spôsob vybavenia reklamácie podľa  § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru sa spôsob vybavenia reklamácie určí najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s týmto posúdením.
Počas vykonávania odborného posúdenia vady tovaru záručná doba neplynie. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak s tým kupujúci súhlasí.

14. Nárok na uplatnenie záruky zo strany kupujúceho zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho alebo záručného listu

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými   a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou -

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

16. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

17. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z    dôvodu záručnej opravy.

19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 14. týchto VOP bezplatné.

21. V prípade odstrániteľnej chyby bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby
 2. predávajúci chybný tovar vymení.

22. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viacnásobne opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za iný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov
 2. v prípade, že predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný tovar, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu.

23. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8. týchto reklamačných a obchodných podmienok vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

24. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne existuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.