1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

OBALEX-Košice, s. r. o., sídlo  Jarmočná 3  040 01 Košice

prevádzka Jarmočná č. 3 Košice

zapísaná v OR  Oddiel: Sro, Vložka č.: 21727/V,  DIČ: 20 22 59 53 66, prevádzka Jarmočná č. 3 Košice

(ďalej len "predávajúci")

kupujúcim – objednávateľom

predmet zmluvy:  kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.obalex-kosice.sk.

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej VOP/ a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Na základe tejto kúpnej zmluvy predávajúci dodá tovar prezentovaný na svojej internetovej stránke kupujúcemu. Táto kúpna zmluva je platná zároveň pre všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.2 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.3 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe objednávky. 

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci môže svoju objednávku zaslať predávajúcemu buď vo forme e-mailovej správy alebo vo forme objednávky, vyplnenej v internetovom obchode predávajúceho.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je jej e-mailové potvrdenie predávajúcim  o akceptovaní objednávky po overení dostupnosti tovaru a platnosti cien. V prípade zmeny ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať si od zákazníka súhlas s touto zmenou podľa aktuálneho cenníka ešte pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o doručení jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho  budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie, týkajúce sa jeho objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje tieto údaje: Názov a špecifikáciu tovaru, Cena tovaru alebo iných služieb, Dodacia lehota tovaru, Názov a miesto dodania tovaru.

2.4 Kupujúci môže doručiť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky v lehote do 48 hodín od odoslania objednávky oznámenie o tom, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť: meno, e-mail, kód tovaru a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s jej zrušením. Ak už kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci vráti zaplatenú čiastku v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.5  V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho     spravuje okrem týchto  VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Ak kupujúci objedná tovar v rozpore s jej podmienkami, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

  1. dodať kupujúcemu tovar na základe prijatej objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a cene a pripraviť tovar na prepravu spôsobom, nevyhnutným na jeho ochranu,
  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru ako aj ďalšie doklady, predpísané platnými právnymi predpismi ( záručný list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Spoločnosť OBALEX-Košice s r .o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej kupujúcim k osobnému odberu tovaru na adrese prevádzky na ulici Jarmočná č. 3 v Košiciach. 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním  poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo:

      - na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste, dohodnutom  pri záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1  Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov v mieste prevádzky na Jarmočnej ulici v Košiciach, alebo podľa fotografií, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Fotografie môžu mať v niektorých prípadoch len ilustračný charakter. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po jeho súhlase.

5.2  Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

5.3  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol vo svojej objednávke. Ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 7 dní od oznámenia o zásielke zo strany prepravcu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov, vynaložených  na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

5.4  Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% .

5.5  Miestom dodania tovaru je miesto, uvedené v akceptácii objednávky , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.6  V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú  na prevzatie tovaru splnomocní. Tretia osoba, splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve, je povinná predložiť predávajúcemu resp. prepravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým spojené hradí kupujúci.

5.7  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t. j. tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi bezprostredne pri dodaní tovaru ešte za jeho prítomnosti. V takom prípade je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia  (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom  zabezpečiť odstránenie nedostatkov tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb dodať kupujúcemu nový tovar alebo vrátiť príslušnú sumu.

5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej podľa bodu 5.2. odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

5.9  Kupujúci dostane ku každej zásielke daňový doklad /faktúru alebo bloček z registračnej pokladne.

5.10. Spôsoby platby za tovar:

- v hotovosti pri prevzatí tovaru v kamennej predajni

- platobnou kartou v kamennej predajni

- platbou na dobierku

 

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.                                                                

6.3. V prípade, ak kupujúci už zaplatil predávajúcemu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.4. Všetky akcie na tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.5. V prípade, že kúpna cena za vrátený tovar, reklamovaný tovar alebo tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim, predajca vráti cenu tovaru kupujúcemu rovnakou formou, akou bola uhradená.

6.6  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

7.2  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru, dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote, určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať kupujúceho a vrátiť mu zaplatenú zálohu za tovar, dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet, určený kupujúcim.

7.3  Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru/ a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať podobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

7.4   Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 odst. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

7.5   Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a to písomne zaslaním na poštovú adresu predávajúceho:  OBALEX-Košice, s. r. o., Jarmočná č. 3, 040 01  Košice.

7.6   Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať  tieto údaje od kupujúceho: špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko, adresa a podpis a spôsob, akým má predávajúci vráti už prijaté plnenie, tzn. číslo účtu v tvare IBAN. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení a v originálnom obale. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.    

7.7   Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7.8   Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámene o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ešte pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.9   Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.10  Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby predtým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba bude teda kupujúcemu vrátená až po prevzatí tovaru v bezchybnom stave.

7.11  V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý už bol použitý, poškodený alebo neúplný, alebo je hodnota predmetného tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.                                                                  

7.12 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať osobne predávajúcemu tovar vrátane dokladu o zaplatení a v originálnom obale.

7.13  Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci priame náklade na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7.14  V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť preukázateľné platby. Zároveň má predávajúci nárok úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.15  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

         - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka

         - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je prípustné vrátiť z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená ich umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2  Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať taktiež písomnú formu.

8.3  V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od prevzatia tovaru kupujúcim /vrátane dňa doručenia/ až do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu alebo odovzdaním tovaru prepravcovi.

8.4  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, listových zásielok alebo telefonicky.

8.5  Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení  neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

8.6  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

8.7  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.